Polityka Prywatności

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO” –
informujemy, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P.H.U. MAREK ZOMMER, ul. 1 Maja 74, 78-200 Białogard, NIP 6721942244 , adres mailowy: restauracja@jubilatka.eu
b) dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do wykonania umowy z P.H.U. MAREK ZOMMER
c) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku prawnego z
P.H.U. MAREK ZOMMER., a także przez 5 lat po zakończeniu tego stosunku lub 5 lat po
skojarzeniu klienta z podmiotem świadczącym usługi.
d) w przypadku udzielania zgody na przetwarzanie danych osobowych – posiada Pani/Pan prawo
dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed cofnięciem,
e) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa,
f) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym z zawartej umowy z
P.H.U. MAREK ZOMMER ich nieprzekazanie spowoduje niemożliwość wykonania tej
umowy,
g) Pana/Pani dane osobowe nie służą zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym – nie służą
profilowaniu.